ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

43000 W 9 Mile Rd.

Suite 205, Novi, MI 48375

38750 Paseo Padre Pkwy.

Suite A7, Fremont, CA 94536

Ruby Kaur

Founder and Managing Partner

ਵੈਸਟਰਨ ਮਿ ਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿ ਟੀ ਦੇਕੂਲੀ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (Western Michigan University Cooley Law School), ਰੂਬੀ ਕੌਰ ਆਪਣੇਕਲਾਂਇਟ ਲਈ ਸਚਾਈ ਤੇਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇਹਨਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ, ਰੂਬੀ ਕੌਰ ਨਿ ਊਰੋਸਾਇੰਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਰ ਨੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿ ਤ ਕੀਤਾ।

ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਨ- ਪ੍ਰੋਫਿ ਟ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਲ ਕਿ ਤੀ ਤੇਵਰਜੀਨੀਆ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿ ਟੀ ਦੇਕੈਂਪਸ ਦੇਨੇੜ ਇਕ ਨਾਨ- ਪੋ੍ਰਫਿ ਟ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। “ਮੈਂਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿ ਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੰਨ ਨੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਿ ਵੇਂਫਰਕ ਲਿ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿ ਤ ਹੋਈ ਸੀ ।” ਹੁਣ, ਕੌਰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇਫਰੰਟ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇਕੰਮ ਕਰਦੇਹਨ

2016 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਇਰਾਕੀ ਨਾਗਰਿ ਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿ ਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਦੇਸ਼ ਨਿ ਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਰਿ ਹਾ ਸੀ । 2018 ਵਿਚ, ਕੌਰ ਨੇ ਐਲ ਪਾਸੋਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿ ਰੋਧ ਵਿਚ ਭਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿ ਕ ਅਧਿ ਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿ ਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿ ਰੱਧ ਭੋਜਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿ ਕਿ ਓਰਿ ਟੀ ਵਿ ਭਾਗ ਨੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇਦਿ ਤੇਜਿ ਸ ਵਿਚ ICE ਦੁਆਰਾ ਫੋਰਸ-ਫੀਡਿਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇਨੈਸ਼ਨਲਿ ਟੀ ਲਾਅ ਕਮੇਟੀ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ – ਯੰਗ ਲਾਇਰ ਡਿ ਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਵਜੋਂਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿ ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂਕਾਨੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜਟਿ ਲਤਾਵਾਂ ਨੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿ ਸ਼ੀਗਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿ ਊਨਿ ਟੀ ਸਰਵਿ ਸ ਸਮੂਹਿ ਕ ਨਾਲ ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ |

ਉਹ Sikh Coalition ਦੀ ਲਾਅ ਕਮੇਟੀ ਵਿ ੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਅਤੇਡਾਊਨਟਾਊਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਸਥਿ ਤ ਇੰਡੀਆ ਹੱਬ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਹਨ

ਤਜਰਬਾ

  • ਸ਼ਰਣ

  • ਦੇਸ਼ ਨਿ ਕਾਲੇਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

  • ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੰਨ ਅਟਾਰਨੀ

  • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ

  • ਪਰਿ ਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼

ਸਿ ਖਿ ਆ ਅਤੇਬਾਰ ਦਾਖਲਾ

  • ਪੱਛਮੀ ਮਿ ਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿ ਟੀ ਦਾ ਕੂਲੀ ਲਾਅ ਸਕੂਲ

  • ਮਿ ਸ਼ੀਗਨ ਰਾਜ

  • ਸੰਘੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ

ਬੋਲੀਆਂਜਾਂਦੀਆਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

  • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

  • ਪੰਜਾਬੀ / ਹਿਦੀ

10. ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰਾ ਲਈ ਅਪਪੋਇੰਟਮਟ ਬੁਕ ਕਰੋ

Skip to content