ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

43000 W 9 Mile Rd.

Suite 205, Novi, MI 48375

38750 Paseo Padre Pkwy.

Suite A7, Fremont, CA 94536

California And Michigan Immigration Attorneys

Kaur Law P.C.

ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ

ਕੌਰ ਲਾਅ ਪੀਸੀ (Kaur Law PC) ਮੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿ ਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਰ ਲਾਅ ਨਿ ਆਏ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿ ਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਨੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਂਇਟ ਨੰ ਵਿ ਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇਲਈ ਕਦੇਵੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੰ ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਸਪੈਨਿ ਸ਼, ਹਿ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇਹਾਂ |

Kaur Law PC: Immigration & Business Law

ਸਾਡੇਦੋ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿ ਸ ਹਨ – ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇਨੇੜੇ- Novi,MI ਅਤੇਦੂਜਾ Fremont, CA ਵਿ ਚ | ਕੌਰ ਲਾਅ ਕੋਲ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਨੰ ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਜਨੰ ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਨੰ ਨੀ ਟੀਮ ਹੈ , ਜਿ ਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇਹਾਂ।ਕੌਰ ਲਾਅ ਆਪਣੇਕਲਾਂਇਟ ਦੇਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਦਿ ਆਂਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇਹਨ।

ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਨੰ ਨ ਫਰਮ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਸਪੈਨਿ ਸ਼, ਹਿਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਸੇ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਕ੍ਸ਼ਿ ਤ ਮਹਿ ਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿ ਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਗੇ|

ਪਰਿ ਵਾਰ ਅਧਾਰਤ
ਇਮੀਗੇਸ਼੍ਰ ਨ)

ਰੋਜਗਾਰ - ਆਧਾਰਿ ਤ ਇਮੀਗੇਸ਼੍ਰ ਨ)

ਸ਼ਰਣ

ਵਪਾਰਕ
ਕਾਨੰਨ

ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰਾ ਲਈ ਅਪਪੋਇੰਟਮਟ ਬੁਕ ਕਰੋ

ਰੂਬੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ:

ਰੂਬੀ ਕੌਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇਨੈਸ਼ਨਲਿ ਟੀ ਲਾਅ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ – ਯੰਗ ਲਾਇਰ ਡਿ ਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇਹਨ । 2016 ਤੋਂ, ਰੂਬੀ ਕੌਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇਬਿ ਜ਼ਨਸ ਲਾਅ ਵਿ ਚ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਮਿ ਹਨਤੀ, ਭਾਵੁਕ, ਅਤੇਸਮਰਪਿ ਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਮਿ ਸ਼ੀਗਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿ ਊਨਿ ਟੀ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇਸਿਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਅ ਕਮੇਟੀ ਵਿ ੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇਹਨ । ਆਪਣੇਕਾਮ ਲਈ ਉਹ ਨਿ ਊਜ਼ ਵਿ ਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਦੇਹਨ |

Our Services

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋਆਪਣੀ ਨਸਲ, ਰਾਜਨੀਤਿ ਕ ਵਿ ਚਾਰਾਂ, ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਜਾਂ ਕਿ ਸੇਖਾਸ ਸਮਾਜਿ ਕ ਸਮੂਹ ਦੇਕਾਰਨ ਅਤਿ ਆਚਾਰ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਡਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋਦੇਸ਼ ਨਿ ਕਾਲੇਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਸਕਦੇਹਨ। ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿ ਲਾਂ ਤੋਂਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੋਰਟ- ਓਫ- ਐਟਂ ਰੀ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇਲਈ ਸਭ ਤੋਂਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂਸਬ ਤੋਂਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੰਨੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਕਿ ਰਿ ਆ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਧੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਤਿ ਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਤੋਂਬਿ ਨਾਂ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਦਰ ਲਗਭਗ 90% ਹੈ। ਕੌਰ ਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 95% ਤੋਂਵੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿ ਆ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ |’

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਬਿ ਨੈਕਾਰ ਨੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਣ ਤੋਂਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿ ਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਨਵੇਂਕਾਨੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿ ਆ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿ ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ ਦੇਕਿ ਹੜੇਵਿ ਕਲਪਿ ਕ ਰੂਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਸਕਦੇਹਨ।

ਸ਼ਰਣ ਮਿ ਲਣ ਤੋਂਬਾਅਦ ਐਪਲਿ ਕੈਂਟ Green Card ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਣ ਮਿ ਲਣ ਤੋਂਬਾਅਦ ਵਿ ਅਕ ਤੀ ਨੰ ਪੂਰੇਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂਬਾਅਦ ਉਹ Green Card ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਨੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿ ਅਕਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂਪਹਿ ਲਾਂ ਹੀ Green Card ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇਹਨ।

ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿ ਕਿ ਓਰਿ ਟੀ ਵਿ ਭਾਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇਅਪਰਾਧੀਆਂਅਤੇਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿ ਆ ‘ਤੇਆਪਣੀਆਂਕੋਸ਼ਿ ਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿ ਰ ਵੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿ ੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿ ਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿ ਕਾਂ ਨੰ ੂ ਹਰ ਸਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇਦੇਸ਼ ਨਿ ਕਾਲਾ ਦਿ ੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਭਾਵੇਂDHS ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨਿ ਕਾਲੇਲਈ ਆਧਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿ ਕਾਲੇ ਨੰ ੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲੱ ਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਰ ਲਾਅ ਆਪਣੇਕਲਾਂਇਟ ਦੇਸਰਵੋਤਮ ਹਿ ੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿ ਤੀ ਤੇਨਿ ਰਭਰ ਕਰਦਿ ਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈੰਸਲੇਸ਼ਨ ਓਫ ਰੇਮੋਵਲ , ਜਾਂ ਵਿ ਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਿ ਕਾਲੇ ਨੰ ੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਨੰ ੂ ਲੱ ਭ ਲਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈੰਸਲੇਸ਼ਨ ਓਫ ਰੇਮੋਵਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੰ ੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿ ੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਟੈਂਡਰ੍ਡ੍ਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ੁਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੰ ੂ ਲੱ ਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਵਲੁਨਟ੍ਰੀ ਡੀਪਾਰਚਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿ ਹਾ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿ ਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (US) ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਵੇਵਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਕੈੰਸਲੇਸ਼ਨ ਓਫ ਰੇਮੋਵਲ ਦੀਆਂਕਾਰਵਾਈਆਂ,ਕ੍ਰਿ ਮਿ ਨਲ ਕੋਨਵਿ ਕਸ਼ਨ, ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲਾਂ, ICE ਨਿ ਗਰਾਨੀ, ICE ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, etc. ਵਿ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੇਦੇਸ਼ ਨਿ ਕਾਲੇਬਾਰੇਚਿ ੰਤਤ ਹੋਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿ ੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿ ਕਾਲੇਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇਹਾਂ |

ਆਪਣੇ ਪਰਿ ਵਾਰ ਨੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਨੰਨ ਗੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿ ਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸੇੰਸਟੀਵੇ ਮੱਦਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਪਰਿ ਵਾਰਾਂ ਨੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਿਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਿ ਵਾਰਾਂ ਨੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ।

ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿ ਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿ ਟਜ਼ੇਨ ਹੋਵੇ ਯਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲ੍ਡਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿ ਵਾਰ ਨੰ ਪੇਟਿ ਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਪਨਿ ਆਂ ਨੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਵੇਂਤੁਹਾਨੰ ਦੱ ਸਿ ਆ ਗਿ ਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿ ਵਾਰ-ਆਧਾਰਿ ਤ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿ ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿ ਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਗੇ । ਕੌਰ ਲਾਅ ਪਰਿ ਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿ ਕਲਪ ਦੇਖਦੇਹਾਂ ਜਿ ਸ ਵਿਚ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੰਗੇਤਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਤੇਤਤਕਾਲੀ ਪਰਿ ਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇਪਰਿ ਵਾਰਕ ਤਰਜੀਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂਲਈ ਸਥਿ ਤੀ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਰਿ ਵਾਰਾਂ ਨੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇਹਾਂ |

ਭਾਵੇਂਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਪਲੋਏਰ ਹੋਜੋਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿ ਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿ ਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਸਕੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੋਜਗਾਰ-ਆਧਾਰਿ ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿ ਅਕਤੀ ਨੰ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੰ ਰੋਜਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਰੋਜਗਾਰ-ਆਧਾਰਿ ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿ ਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿ ਕਾਂ ਨੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਦੇਹਨ। ਅਸੀਂ EB-1 ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇਪ੍ਰਸਿਧ ਅਕੈਡਮਿ ਕ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇਵਿ ਅਕਤੀਆਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇਹਾਂ; EB-2 ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇਕਲਾ, ਵਿ ਗਿ ਆਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿ ਗਰੀਆਂਅਤੇਅਸਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇਪੇਸ਼ੇਵਰ; EB-3 ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇਪੇਸ਼ੇਵਰ; ਅਤੇਧਾਰਮਿ ਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋEB-4 ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਪਲੋਏਰ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਕਾਮਿ ਆਂ ਨੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇਪ੍ਰਕਿ ਰਿ ਆ ਰਾਹੀਂ ਐਮਪਲੋਏਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਐਮਪਲੋਏਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਨੰਨ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇਹਾਂ। ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿ ਆਂ ਨੰ ਨੌ ਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿ ਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਲੇਬਰ ਵਿ ਭਾਗ ਤੋਂਲੇਬਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, I-9 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰੋਜਗਾਰ-ਆਧਾਰਿ ਤ ਕਾਨੰਨੀ ਮੱ ੁਦਿ ਆਂ ਨੰ ਸਿਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇਹਾਂ।

ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂਵਿਚੋਂਇੱਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿ ਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿ ਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿ ਕਾਂ ਨੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗੈਂ੍ਰਟ ਵੀਜ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇਐਮਪਲੋਏਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇਜਾਂ ਪਰਿ ਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇਜਾਂਦੇਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇਵੀ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰ ਨੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਾਖਲੇਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਬਿ ਨਾਂ ਕਿ ਸੇ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿਗ, ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਕੁਝ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿ ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿ ਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿ ਕਾਰ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿ ਕ ਸਿ ਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿ ਲਾਂ ਅਧਿ ਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਦੌਰੇਦੀਆਂਹੋਰ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿ ਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੌਰ ਲਾਅ ਪੀਸੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿ ਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੰਨ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭੂਮਿ ਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿ ਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰਨੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿ ਤ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿ ਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇਆਪਣੇਗਾਹਕਾਂ ਦੇਸਰਵੋਤਮ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿ ਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੌਰ ਲਾਅ ਪੀਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਾਂ ਜਿ ਸ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਵਪਾਰਕ ਵਿ ਕਰੀ ਅਤੇ ਬਣਤਰ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੰਨ, ਲਾਇਸੈਂਸਿ ੰਗ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਿ ੰਗ, ਵਿ ਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਕਾਨੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਨੰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਸਰੋਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿ ਆਂਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਜਿ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿ ਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਬੀ ਕੌਰ ਨੰ ਦਿਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਅਟੱਟ ਸਮਰਪਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਂਇਟ ਲਈ ਦਿ ਲੀ ਚਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਇੱਕ ਬੇਮਿ ਸਾਲ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਣ ਜਾਂ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦਿ ਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੰਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸੇ ਵੀ ਵਿ ਅਕਤੀ ਨੰ ਮੈਂਦਿ ਲੋਂਰੂਬੀ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿ ਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿ ਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱ ਡਿ ਆ ਹੈ, ਜਿ ਸ ਲਈ ਮੈਂਸਦਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਰੂਬੀ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਹੇਹੋ, ਅਤੇਇਸਦੇਲਈ, ਮੈਂਤਹਿ ਦਿ ਲੋਂਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

Abubaker P.

Google Review

Ruby Kaur has been Featured in

Click a logo to view the article.
Skip to content