ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

43000 W 9 Mile Rd.

Suite 205, Novi, MI 48375

38750 Paseo Padre Pkwy.

Suite A7, Fremont, CA 94536

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਈ 2023 ਤੱਕ, 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਣ-ਸਬੰਧਤ ਨੰਬਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ, ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ( ਕੌਰ ਲਾਅ ਕੋਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਹਨ )

ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ, ਰੂਬੀ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ.ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਂਇਟਸ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ! ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਕਿਉਂ ਹਾਂ।

ਿਵ ਾ - ਸੂਚੀ

Ruby Kaur Is definitely the best in her field! Such a kind polite person and goes to all efforts to help you. Rang around and visited other ‘Immigration Law’ places who always seem to be in a rush with you. Certainly not at Kaur law. Ruby Answered all my questions in full detail and made me feel so reassured & took her time with me. Like wise with Karan and Anu Kaur as wel. Certainly the best team together! Will definitely carry on doing business with these guys in the future. Thank you
Kaylum – Google Review

ਅੱਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹ

ਇਕੱਲੇ ਇਮੀਗੇ ਨ ਜਿਟਲਤਾਵ ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਿਵੱਖ ਨਾਲਖਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੇਵਰ ਅਟਾਰਨੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

ਸ਼ਰਣ ਕੀ ਹੈ?


ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ, ਕੌਮੀਅਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ (Green Card) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

****ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ****

ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – USCIS ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ

ਅਫ਼ਿਰਮੇਤਿਵ ਸ਼ਰਣ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ USCIS ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੋਗੇ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ, USCIS ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ USCIS ਇੱਕ ਬੈਕਲਾਗ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸ਼ਰਣ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਮੋਵਲ ਪ੍ਰੋਸਿਦਿੰਗਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਤਾਛ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ICE ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਓਸ ਨੌਨ ਡੀਤੈਂਡੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੌਨ ਡੀਤੈਂਡੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਦੀਵਿਸੁਆਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਸਟਰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ I-589 ਆਦਿ। ਇੰਦੀਵਿਸੁਆਲ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ

ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ,ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ।

ਇੱਹ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ I-589 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਣ। ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰਾ ਲਈ ਅਪਪੋਇੰਟਮਟ ਬੁਕ ਕਰੋ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ,

ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਕੌਰ ਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ USCIS ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟ-ਆਫ-ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ, ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸਿੰਗ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ,ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਰਟ-ਆਫ-ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਪਰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ “Advance Parole” ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਉਤੇ

 ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। Advance Parole ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ USCIS ਵਲੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ USCIS ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਅਕਤੀ ““Refugee Travel Document.” ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਣਾ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਬੀ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਇਹ ਉਡੀਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਪਲਿਕੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਕਸਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲਿਕੈਂਟ Green Card ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ Green Card ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Green Card ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰਾ ਲਈ ਅਪਪੋਇੰਟਮਟ ਬੁਕ ਕਰੋ

ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪੰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਹਨ।

(1) ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣਗੇ।
(2) ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣਗੇ।
(3) ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣਗੇ।
(4) ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣਗੇ।
(5) ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣਗੇ।

ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ USCIS ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਣ ਅਫਸਰ ਜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਣ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਣ ਅਫਸਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਐਪਲਿਕੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਪਲਿਕੈਂਟ ਵੈਧ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਣ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ USCIS ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ USCIS ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪਲਿਕੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ, ਐਪਲਿਕੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਪਲਿਕੈਂਟ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ  ਐਪਲਿਕੈਂਟ ਨੂੰ “Withholding of Removal,” ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਦੇਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਪਲਿਕੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਣ ਐਪਲਿਕੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਤੋਂ Convention Against Torture ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਪਲਿਕੈਂਟ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Client Review

ਜੋ ਚੀਜ਼ ਰੂਬੀ ਕੌਰ ਨੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਨ ਦੀ ਪਮਾਿਣਕ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ। ਉਨ ਨ ਮੇਰੇ ਿਨਜੀ ਿਬਰਤ ਤਵੱਚ ਡਘਾਈ ਕਰਨ, ਮੇਰੀਵਲੱ ਖਣ ਸਿਥਤੀ ਨੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ਉਨ ਦੇ ਕਲ ਇਟ ਵਜ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ । ਇੱਕ ਯਾਤਰਾਵੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤਜ਼ਆਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਨ ਦਾਨਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ।

Abubaker P. – Google Review

ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਸ਼ਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ।

ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਂਇਟਾ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕੌਰ ਲਾਅ ਪੀਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Skip to content